Huurvoorwaarden

 1. De huurder dient zijn identiteitskaart overhandigen bij het afhalen van het gehuurde.
 2. De huur gaat in op het moment van de afhaling en eindigt bij terugkomst.
 3. De aangerekende prijzen zijn in euro en exclusief BTW.
 4. Brandstof en olie zijn voor de rekening van de huurder.
 5. Bij ontstaan van een defect dient de huurder zich in verbinding te stellen met de verhuurder.
 6. De huurder staat volledig borg voor het eventuele zoekraken van het gehuurde tegen nieuwwaarde.
 7. Risico:
  a. Alleen de huurder draagt de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde vervoer, laad- en loskosten zijn ter zijner laste. De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten:
  • diefstal van het gehuurde voorwerp
  • beschadiging door derden
  • rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers
  • faling
  b. De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud, geheel gevuld met smeer en dieselolie indiennodig. Bij het afhalen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of in ontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding.
  c. De huurder is aansprakelijk voor teruggave in dezelfde staat. Onverminderd zijn verhaal op derden is hij aansprakelijk op ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. In de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent enerzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uren na de terugname, zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde bekend te maken, waarin de huurder uitgenodigd wordt binnen 48 uren de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien te huurder hierop, na verloop van de termijn niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals de bijkomende schadeposten aan de huurder te rekenen.
  d. De huurder is ook over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op gebied van schade, aangericht met of door het gehuurde.
 8. Allerlei bepalingen:
  a. Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder eender welke ander beding aan derden te overhandigen.
  b. De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en ieder verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.
  c. Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normaal slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder zelf voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstellingswerkzaamheden, is in de huurperiode inbegrepen, behoudens wanneer het gaat om herstellingswerken die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurdersovereenkomst. De huurder mag geen herstellingswerken zelf uitvoeren of latenuitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder, of door overmacht of daden van derden noodzakelijk worden, moeten door de huurder worden betaald.
  d. Vervoer:
  Zoals vermeld onder 7a zijn alle kosten ten laste van de huurder.
  • Bij het terughalen van op de werf moet het materiaal gemakkelijk bereikbaar zijn en klaarliggen voor opladen.
  • Bij het leveren of afhalen op de werf wordt er een kwartier gratis wachttijd voorzien. Wordt deze tijd overschreden dan zal ieder kwartier aangerekend worden aan het op dat ogenblik geldende uurloon.
 9. Alle huurprijzen zijn vrijblijvend. Prijzen voor verhuur op lange termijn kunnen aangevraagd worden.
 10. Prijzen zijn berekend op 1 werkdag van 8 uren.
 11. Bij huurperiode langer dan 4 weken dient de huurder huurprijs te betalen per 4 weken. Indien bij langere huurperiode facturen niet betaald worden binnen de 8 dagen houdt de verhuurder recht voor het gehuurde onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke verwittiging op te halen en dit op kosten van de huurder.
 12. Bij eventuele geschillen is de rechtbank van Turnhout bevoegd.